Obowiązuje od 1.05.2020

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O WSPÓŁPRACY

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejsze Ogólne Warunki umów o współpracy regulują zasady i warunki współpracy stron w ramach zawartej przez nie umowy o współpracy. 

Niniejsze Ogólne Warunki Umów o współpracy stanowią integralną część każdej umowy
o współpracy zwieranej pomiędzy Zleceniodawcą i Partnerem. Przyjmuje się, iż Partner zawierając z Zleceniodawcą umowę o współpracy  lub przystępując do realizacji wynikających z niej zobowiązań zaakceptował postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów.

§ 2.

Użytym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Umów określeniom nadaje się następujące znaczenie:

Klient- kontrahent, na rzecz którego Zleceniodawca wykonał usługę rozliczenia uzyskanych przez niego dochodów, w tym dochodów uzyskanych za granicą w wyniku działań Partnera,

Pracownik- osoba zatrudniona przez Partnera na podstawie umowy o pracę lub z którą Partner zawarł umowę cywilnoprawną lub osoba skierowana przez Partnera do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego; 

Okres Rozliczeniowy – rozliczany miesiąc kalendarzowy, rozpoczynający się pierwszego, a kończący się ostatniego dnia miesiąca; 

Ogólne Warunki Umów – niniejsze „Ogólne Warunki Umowy” określające zasady i warunki współpracy Stron,

Strony- Zleceniodawca i Partner łącznie; 

Umowa – Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i Partner;

Usługa- świadczona przez Zleceniodawcę usługa polegająca na rozliczaniu osób fizycznych
z uzyskanych dochodów, w tym dochodów uzyskanych za granicą;

Zleceniodawca- Brainwork Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000406576, NIP 5070090821, REGON101335113;

Partner- podmiot, z którym Zleceniodawca zawarł Umowę;

Zestawienie- oświadczenie Zleceniodawcy zawierające informacje o ilości Klientów na rzecz, których w wyniku działań Partnera Zleceniodawca wykonał Usługę w danym Okresie Rozliczeniowym oraz wysokości otrzymanego przez Zleceniodawcę z tego tytułu wynagrodzenia.

II. 

ZASADY WSPÓŁPRACY STRON  

§ 3

 1. Na podstawie łączącej Strony Umowy Partner zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu pozyskanie klientów dla Zleceniodawcy. 
 2. W ramach wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Partner zobowiązuje się
  do informowania, w szczególności, lecz nie wyłącznie osób będących jego pracownikami
  o prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności polegającej na świadczeniu Usług przez oraz rekomendowania takim osobom, aby skorzystały z Usług świadczonych przez Zleceniodawcę. 
 3. Wybór sposobu podejmowania przez Partnera działań mających na celu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz ich forma leży po stronie Partnera, z tym jednak zastrzeżeniem, że Partner zobowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań
  i poleceń Zleceniodawcy związanych z wykonywaniem Umowy. 
 4. Partner zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy
  z należytą starannością oraz dbałością o interes Zleceniodawcy. 
 5. W celu należytego wykonywania Umowy Strony zobowiązują się utrzymywać stały kontakt ze sobą oraz dostarczać sobie wzajemnie wszelkie niezbędne do jej wykonania informacje, dokumenty, materiały w uzgodnionym terminie, osobiście lub pocztą elektroniczną, w tym także wyniki podejmowanych w ramach umowy przez Partnera działań – jeżeli Strony uznają to wspólnie za konieczne. Niniejsze zobowiązanie obejmuje także obowiązek Partnera do dostarczania Zleceniodawcy wszelkiego rodzaju sprawozdawczości dotyczącej wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy bądź innych czynności podejmowanych przez Partnera – adekwatnie do bieżących uzgodnień Stron.
 6. Partner nie jest uprawniony do składania w imieniu Zleceniodawcy oświadczeń woli, ani zawierania w jego imieniu wiążących umów. 

 III.

WYNAGRODZENIE 

§ 4

 1. Z tytułu wykonania zleconych w ramach Umowy czynności Partnerowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości wynikającej z Umowy (dalej „Wynagrodzenie”). 
 2. Wynagrodzenie przysługiwać Partnerowi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
 1. Zleceniodawca otrzymał od Klienta zlecenie wykonania na jego rzecz Usługi w wyniku działań Partnera, 
 2. Zleceniodawca otrzymał wynagrodzenie za wykonaną na rzecz Klienta Usługę. 
 1. Ustalenie łącznej wysokości Wynagrodzenia Partnera za dany Okres Rozliczeniowy  nastąpi w oparciu o  sporządzone i przekazane Partnerowi przez Zleceniodawcę Zestawienie. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawienia Partnerowi Zestawienia w terminie do 5go dnia miesiąca następującego  po upływie danego Okresu Rozliczeniowego. 
 2. Partnerowi przysługuje prawo do przedstawienia uwag co do danych zawartych
  w Zestawieniu w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku nieprzedstawienia przez Partnera  uwag do Zestawienia we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie uważane będzie ono za w pełni zaakceptowane przez Partnera i stanowiące podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 3. W przypadku uznania przedstawionych przez Partnera uwag do Zestawienia za zasadne Zleceniodawca przedłoży poprawioną wersję Zestawienia. W przypadku, gdy Zleceniodawca stwierdzi, że nie uznaje uwag Partnera przedłoży on oświadczenie, które uwagi Partnera uważa za niezasadne i na jakiej podstawie. 
 4. Partner będzie wystawiał faktury VAT w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, którego wynagrodzenie będzie dotyczyło. Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Partnera stanowi wyłącznie sporządzone przez Zleceniodawcę Zestawienie. 
 5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, po przedłożeniu przez Partnera  faktury VAT wystawionej zgodnie z ustaleniami, o których powyżej w terminie 14  dni od dnia doręczenia faktury VAT Zleceniodawcy, przelewem na rachunek bankowy Partnera wskazany w treści faktury VAT.

IV.
POUFNOŚĆ

§ 5

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
  w związku z realizacją zawartej przez nie Umowy. Informacje poufne obejmują swoim znaczeniem w szczególności informacje, materiały i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony rozumiane jako niedostępne do wiadomości publicznej informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, a także inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą, niezależnie od formy ich przekazania czy uzyskania  tj. na piśmie, drogą elektroniczną lub drogą ustnego przekazu przez Stronę lub upoważnioną osobę (dalej „Informacje Poufne”). 
 2. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim (rozumianych jako podmioty inne niż Zleceniodawca
  i Partner), a także ich wykorzystania przez którąkolwiek ze Stron lub osoby trzecie
  w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych obowiązuje zarówno
  w czasie obowiązywania współpracy Stron,  jak i przez okres 2 lat od dnia zakończenia współpracy.
 4. Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że Zleceniodawca zwolni go pisemnie z tego obowiązku lub gdy ujawnienie ich jest wymagane przez stosowne przepisy prawa – w szczególności w razie stosownych żądań przedstawionych przez prokuraturę, policję, sądy bądź uprawnione organy władzy publicznej.  

§ 6

 1. Partner zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie nawiązywał współpracy, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy, przez co Strony rozumieją w szczególności działalność w dziedzinie rozliczania osób fizycznych z uzyskanych przez nich dochodów,
  w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie dochodów uzyskanych za granicą, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym w szczególności umowy o współpracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło na własny lub cudzy rachunek lub jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych lub kapitałowych, a także poprzez uczestnictwo w spółkach cywilnych, osobowych, kapitałowych lub innych podmiotach będących przedsiębiorcami.
 2. Partner zobowiązuje się także, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, nie będzie zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni informował lub rekomendował Pracownikom lub jakimkolwiek innym osobom trzecim usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy, w tym w szczególności obejmującą rozliczanie dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne za granicą.
 3. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej Partner zapłaci Zleceniodawcy karę umowną
  w wysokości 20 000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 
 4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

V.

DOKONYWANIE ZMIAN

 § 7

 1. Zleceniodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 2. Zmiana Ogólnych Warunków Umów dokonywana jest przez jednostronne oświadczenie Zleceniodawcy w formie jednej z wybranych przez niego, tj. na piśmie lub w formie komunikatu drogą elektroniczną poprzez oświadczenie złożone pocztą elektroniczną na wskazany w Umowie adres email Partnera lub poprzez zamieszczenie zmienionych Ogólnych Warunków Umów na stronie internetowej Zleceniodawcy www.quicktax.pl/owu
 3. Zmiana Ogólnych Warunków Umów dokonana według zasad określonych powyżej nie stanowi zmiany Umowy oraz nie wymaga pisemnego aneksu do Umowy.
 4. Zmienione Ogólne Warunki Umów obowiązują i tym samym wiążą Partnera od wskazanej przez Zleceniodawcę daty ich obowiązywania. 

VI.

SIŁA WYŻSZA

 

§ 8

 1. Żadna ze Stron nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy nastąpi na skutek działania siły wyższej. 
 1. Strony wspólnie ustalają, że Siła wyższa będzie oznaczała zdarzenia zewnętrzne, na które Strony Umowy nie mają wpływu, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających
  z Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet
  w przypadku dołożenia przez strony najwyższej staranności,  w szczególności takie, jak: wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, epidemia, decyzje organów państwowych, na których zaistnienie jest całkowicie niezależne od którejkolwiek ze  Stron. 
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta natychmiast, jednak nie dłużej niż w terminie do 7 dni od dnia jej wystąpienia, poinformuje pisemnie drugą Stronę i obie Strony dokonają uzgodnienia w celu ustalenia dalszego wspólnego postępowania.

VII.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§ 9

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem
  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. 
 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do zawieszenia wykonywania Umowy jednorazowo bądź
  w kilku okresach, jednak na łączny okres nie dłuży niż 30 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych za wolne od pracy i święta) w roku kalendarzowym. Zawieszenie nastąpić może wyłącznie na mocy jednostronnego, pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy.  Za okres zawieszenia Umowy Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenie. 

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 10

 1. Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczania Stron składane w jej wykonaniu, a także jest rozwiązanie i wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności,
  z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
 2. Strony zgodnie postanawiają, iż przeniesienie przez na osobę trzecią wszelkich praw (w tym wierzytelności), obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Postanowienia niniejszych OWU stanowią integralną cześć wszystkich Umów zawieranych przez Zleceniodawcę, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią  Umowy, a treścią niniejszych PWU zastosowanie znajdują postanowienia Umowy. Odstąpienie przez Strony od stosowania
  w nawiązanej przez nich współpracy (niezależnie od formy jej nawiązania) postanowień niniejszych OWU wymaga oświadczenia Zleceniodawcy o wyrażeniu zgody na takie odstąpienie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.